Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Aşağıdakı bərabərliklərdən hansı biri doğrudur?

Heç biri

Aktivlər + Öhdəliklər = Kapital

Aktivlər – Öhdəliklər = Kapital

Öhdəliklər - Aktivlər = Kapital